Orzeczenictwo w sprawach mieszkaniowych

Orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych

Dwumiesięcznik jest cennym źródłem wiedzy na temat stosowania przepisów prawa w procedurach zamówień publicznych. Każdy z kolejnych numerów zawiera obszerny wybór najnowszych i najważniejszych wyroków i postanowień Krajowej Izby Odwoławczej z tego zakresu, jak również najistotniejsze orzeczenia sądów powszechnych i administracyjnych.

Cena prenumeraty rocznej (6 numerów) - 468 zł

Prenumeratę prowadzą m.in.: Ruch, Kolporter, Garmond

Formularz prenumeraty redakcyjnej znajduje się w zakładce - Prenumerata

 

Copyright © MEDD • Wszelkie prawa zastrzeżone